Cultura pentru toti

Pentru toti cei interesati de nivelul de cultura al romanilor


  Legea voluntariatului

  Admin
  Admin
  Admin

  Numarul mesajelor : 608
  Data de inscriere : 04/02/2009
  Varsta : 71
  Localizare : Ashkelon, Israel

  Legea voluntariatului Empty Legea voluntariatului

  Mesaj  Admin la data de Mar 7 Apr 2009 - 19:17

  Legea nr. 195 (Legea voluntariatului) din 20 aprilie 2001 si Ordonanta nr. 58 din 22
  august 2002 (pentru modificarea si completarea Legii voluntariatului nr. 195/2001)

  Legea voluntariatului

  Publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 206 din 24 aprilie 2001

  Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

  CAPITOLUL I

  Dispozitii generale

  Art. 1. - Prezenta lege reglementeaza promovarea si facilitarea participarii cetatenilor romani,
  in spiritul solidaritatii civice, la actiuni de voluntariat organizate de persoane juridice de drept
  public si de drept privat fara scop lucrativ.

  Art. 2. - In sensul prezentei legi:
  a) voluntariatul este activitatea de interes public desfasurata de persoane fizice, denumite
  voluntari, in cadrul unor raporturi juridice, altele decat raportul juridic de munca si raportul
  juridic civil de prestare a unei activitati remunerate;
  b) activitatea de interes public este activitatea desfasurata, potrivit legii, in domenii cum sunt:
  asistenta si serviciile sociale, protectia drepturilor omului, medico-sanitar, cultural, artistic,
  educativ, de invatamant, stiintific, umanitar, religios, filantropic, sportiv, de protectie a
  mediului, social si comunitar;
  c) beneficiar al voluntariatului este persoana juridica de drept public sau persoana juridica de
  drept privat fara scop lucrativ care incheie, in conditiile prezentei legi, contract de voluntariat;
  d) contract de voluntariat este o conventie cu titlu gratuit, incheiata intre o persoana fizica,
  denumita voluntar, si o persoana juridica, denumita beneficiarul voluntariatului, in temeiul
  careia prima se obliga fata de a doua sa presteze o activitate de interes public fara a obtine o
  contraprestatie materiala.

  Art. 3. - Prezenta lege se fundamenteaza pe urmatoarele principii:
  a) participarea ca voluntar, pe baza consimtamantului liber exprimat;
  b) implicarea activa a voluntarului in viata comunitatii;
  c) desfasurarea voluntariatului cu excluderea oricarei contraprestatii materiale din partea
  beneficiarului activitatii;
  d) recrutarea voluntarilor pe baza egalitatii sanselor, fara nici un fel de discriminari.

  Art. 4. - Activitatile voluntare izolate, sporadic prestate, in afara raporturilor cu persoanele
  juridice prevazute la art. 1, din ratiuni familiale, de prietenie sau de buna vecinatate, nu fac
  obiectul prezentei legi.

  Art. 5. - (1) Este interzis sa se incheie contract de voluntariat in scopul de a evita incheierea
  unui contract individual de munca sau, dupa caz, a unui contract civil de prestari de servicii ori
  a altui contract civil cu titlu oneros pentru efectuarea prestatiilor respective.
  (2) Sunt lovite de nulitate absoluta contractele de voluntariat incheiate cu aplicarea
  dispozitiilor prezentei legi de persoanele juridice prevazute la art. 1, in scopul evitarii incheierii
  unui contract individual de munca sau, dupa caz, a unui contract civil de prestari de servicii ori
  a altui contract civil cu titlu oneros.

  CAPITOLUL II

  Contractul de voluntariat

  Art. 6. - (1) Voluntariatul se desfasoara pe baza unui contract incheiat in forma scrisa, sub
  sanctiunea nulitatii absolute, intre voluntar si beneficiarul voluntariatului, in conditii de libertate
  contractuala a partilor si cu respectarea dispozitiilor prezentei legi.
  (2) Contractul de voluntariat se incheie in doua exemplare, dintre care unul se pastreaza in
  mod obligatoriu in evidenta persoanei juridice.

  Art. 7. - In contractul de voluntariat trebuie sa fie stipulate cel putin urmatoarele drepturi ale
  voluntarului:
  a) participarea activa la elaborarea si derularea programelor in considerarea carora a incheiat
  contractul;
  b) desfasurarea activitatii in concordanta cu pregatirea sa profesionala;
  c) asigurarea de catre beneficiarul voluntariatului a desfasurarii activitatilor in conditiile legale
  de protectie a muncii, in functie de natura si de caracteristicile activitatii respective;
  d) asigurarea de catre beneficiarul voluntariatului, in conditiile prevazute de lege, impotriva
  riscurilor de accident si de boala ce decurg din natura activitatii; in lipsa asigurarii costul
  prestatiilor medicale se suporta integral de catre beneficiarul voluntariatului;
  e) eliberarea de catre beneficiarul voluntariatului a unui certificat nominal care sa ateste
  calitatea de voluntar;
  f) rambursarea de catre beneficiarul voluntariatului, in conditiile convenite in contract, potrivit
  legii, a cheltuielilor efectuate pentru realizarea activitatii;
  g) durata timpului de lucru, stabilita, in conditiile legii, sa nu afecteze sanatatea si resursele
  psihofizice ale voluntarului;
  h) beneficiaza de titluri onorifice, decoratii, premii, in conditiile legii.

  Art. 8. - Contractul de voluntariat urmeaza sa cuprinda cel putin urmatoarele obligatii ale
  voluntarului:
  a) sa indeplineasca sarcinile primite din partea beneficiarului voluntariatului;
  b) sa pastreze confidentialitatea informatiilor la care are acces in cadrul activitatii de
  voluntariat;
  c) sa participe la cursurile de instruire organizate, initiate sau propuse de catre beneficiarul
  voluntariatului;
  d) sa ocroteasca bunurile pe care le foloseste in cadrul activitatii de voluntariat.

  Art. 9. - In executarea contractului de voluntariat voluntarul se subordoneaza conducerii
  persoanei juridice cu care a incheiat contractul.

  Art. 10. - Executarea obligatiilor contractuale ce revin voluntarului nu se poate face prin
  reprezentare.

  Art. 11. - Raspunderea pentru neexecutarea sau pentru executarea necorespunzatoare a
  contractului de voluntariat este supusa regulilor prevazute de Codul civil.

  Art. 12. - Daca pe parcursul executarii contractului de voluntariat intervine, independent de
  vointa partilor, o situatie de natura sa ingreuneze executarea obligatiilor ce revin voluntarului,
  contractul va fi renegociat, iar daca situatia face imposibila executarea in continuare a
  contractului, acesta este reziliat de plin drept.

  Art. 13. - Renegocierea contractului de voluntariat se face la cererea scrisa a uneia dintre
  parti, formulata in termen de 15 zile de la data la care a intervenit situatia prevazuta la art. 12.

  Art. 14. - Denuntarea unilaterala a contractului de voluntariat are loc din initiativa voluntarului
  sau a beneficiarului voluntariatului, cu un preaviz de 15 zile, fara obligatia prezentarii
  motivelor.

  Art. 15. - Litigiile izvorate din incheierea, modificarea, executarea sau incetarea contractului
  de voluntariat sunt de competenta instantelor judecatoresti, daca partile contractului nu le pot
  rezolva pe cale amiabila.
  Actiunile izvorate din contractul de voluntariat sunt scutite de taxa de timbru.

  CAPITOLUL III

  Dispozitii finale

  Art. 16. - Se excepteaza de la dispozitiile prezentei legi pompierii voluntari din cadrul
  serviciilor de pompieri civili constituite conform Ordonantei Guvernului nr. 60/1997 privind
  apararea impotriva incendiilor, aprobata, cu modificari, prin Legea nr. 212/1997, cu
  modificarile ulterioare.

  Art. 17. - In cazul savarsirii unor fapte in legatura cu executarea contractului de voluntariat,
  care potrivit legii penale sunt considerate infractiuni, voluntarii sunt asimilati persoanelor
  prevazute la art. 147 alin. 2 din Codul penal.

  Art. 18. - Prezenta lege intra in vigoare la 60 de zile de la data publicarii ei in Monitorul Oficial
  al Romaniei, Partea I.

  Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 19 martie 2001, cu respectarea
  prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

  p. PRESEDINTELE SENATULUI,
  DORU IOAN TARACILA

  Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 26 martie 2001, cu
  respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

  p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,
  VIOREL HREBENCIUC


  Ordonanta nr. 58 din 22 august 2002 pentru modificarea si completarea Legii voluntariatului nr. 195/2001

  Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 642 din 30 august 2002

  In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei, precum si ale art. 1 pct. V.2 din
  Legea nr. 411/2002 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

  Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta.

  Articol unic. - Legea voluntariatului nr. 195/2001, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei,
  Partea I, nr. 206 din 24 aprilie 2001, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

  1. Articolul 1 va avea urmatorul cuprins:
  "Art. 1. - Prezenta lege reglementeaza promovarea si facilitarea participarii cetatenilor
  romani si straini, in spiritul solidaritatii civice, la actiuni de voluntariat organizate de persoane
  juridice de drept public si de persoane juridice de drept privat fara scop patrimonial, precum si
  participarea tinerilor la programele internationale de voluntariat pentru tineri, implementate de
  structuri descentralizate in stransa legatura cu autoritatile nationale responsabile pentru
  problemele tineretului."

  2. Literele c) si d) ale articolului 2 vor avea urmatorul cuprins:
  "c) organizatia gazda este persoana juridica de drept public sau persoana juridica de drept
  privat fara scop patrimonial care incheie, in conditiile prezentei legi, contract de voluntariat;
  d) contract de voluntariat este o conventie cu titlu gratuit, incheiata intre o persoana fizica,
  denumita voluntar, si o persoana juridica, denumita organizatie gazda, in temeiul careia prima
  persoana se obliga fata de a doua sa presteze o activitate de interes public fara a obtine o
  contraprestatie materiala;"

  3. La articolul 2, dupa litera d) se introduc literele e) si f) cu urmatorul cuprins:
  "e) beneficiarul voluntariatului este persoana fizica sau juridica in folosul careia se
  desfasoara activitatea de voluntariat. Organizatia gazda poate fi identica sau diferita de
  beneficiarul voluntariatului;
  f) indrumatorul este persoana cu rol de coordonare si supraveghere a voluntarilor in timpul
  actiunilor de voluntariat."

  4. Dupa articolul 4 se introduce articolul 4 cu urmatorul cuprins:
  "Art. 4. - Autoritatile locale ofera sprijin in derularea stagiilor de voluntariat, acordand
  prioritate activitatilor care se adreseaza tinerilor din categoriile sau zonele defavorizate."

  5. La articolul 5, dupa alineatul (2) se introduc alineatele (3) si (4) cu urmatorul cuprins:
  "(3) Participarea ca voluntar nu poate substitui serviciul militar sau alte formule alternative
  care inlocuiesc serviciul militar si nu poate reprezenta un echivalent pentru un loc de munca
  remunerat.
  (4) Voluntarilor cetateni straini le este garantata rezidenta pe durata stagiului de
  voluntariat."

  6. Dupa articolul 5 se introduce articolul 5 cu urmatorul cuprins:
  "Art. 5. - (1) In sensul programului de actiune comunitar ®️Tineret¯, tanar voluntar este
  persoana cu varsta cuprinsa intre 18 si 25 de ani care incheie, in conditiile legii, un contract
  de voluntariat pentru o perioada limitata, urmarindu-se dezvoltarea aptitudinilor si formarea
  experientei personale si interculturale, contribuind in acelasi timp la binele comunitatii.
  (2) Tanarul voluntar participa intr-un stat membru al Uniunii Europene, altul decat cel in care
  isi are resedinta ori domiciliul, sau intr-un stat tert la o activitate nelucrativa si neremunerata,
  care prezinta importanta pentru comunitate si are o durata limitata de maximum 12 luni, in
  cadrul unui proiect recunoscut de statul respectiv si de Comunitatea Europeana.
  (3) Stagiile comunitare de voluntariat pentru tineri, in functie de durata prevazuta, se
  diferentiaza in stagii pe termen lung, cu durata intre 3 luni si un an, si stagii pe termen scurt,
  cu durata intre 3 saptamani si 3 luni.
  (4) Pentru programul de actiune comunitar ®️Tineret¯ organizatia gazda asigura tanarului
  voluntar acoperirea cheltuielilor de transport intern, cazare si masa completa. Din fonduri de
  la Comisia Europeana se asigura transportul extern si o indemnizatie de deplasare
  neimpozabila, sub forma de bani de buzunar, pe intreaga durata a stagiului de voluntariat.
  (5) La sfarsitul stagiului de voluntariat, in cadrul programului de actiune comunitar ®️Tineret¯
  se va elibera de catre Comisia Europeana un certificat nominal care sa recunoasca prestarea
  activitatii de voluntar, precum si experienta si aptitudinile dobandite."

  7. Alineatul (1) al articolului 6 va avea urmatorul cuprins:
  "Art. 6. - (1) Voluntariatul se desfasoara pe baza unui contract incheiat in forma scrisa, sub
  sanctiunea nulitatii absolute, intre voluntar si organizatia gazda, in conditii de libertate
  contractuala a partilor si cu respectarea dispozitiilor prezentei legi."

  8. Literele c)-f) ale articolului 7 vor avea urmatorul cuprins:
  "c) asigurarea de catre organizatia gazda a desfasurarii activitatilor sub coordonarea unui
  indrumator, in conditiile legale de protectie a muncii, in functie de natura si de caracteristicile
  activitatii respective;
  d) asigurarea de catre organizatia gazda, in conditiile prevazute de lege, impotriva riscurilor
  de accident si de boala sau a altor riscuri ce decurg din natura activitatii; in lipsa asigurarii
  costul prestatiilor medicale ca urmare a riscurilor ce decurg din desfasurarea activitatii de
  voluntariat se suporta integral de organizatia gazda. Exceptie fac programele de actiune
  comunitare ®️Tineret¯ pentru care costurile de asigurare sunt suportate de Comisia
  Europeana, care incheie un contract cu o companie de asigurari;
  e) eliberarea de catre organizatia gazda a unui certificat nominal care sa recunoasca
  prestarea activitatii de voluntar, precum si experienta si aptitudinile dobandite; metodologia
  privind eliberarea certificatului nominal se aproba prin ordin comun al ministrului muncii si
  solidaritatii sociale si al ministrului tineretului si sportului;
  f) rambursarea de catre organizatia gazda, in conditiile convenite in contract, potrivit legii, a
  cheltuielilor efectuate pentru realizarea activitatii."

  9. Literele a) si c) ale articolului 8 vor avea urmatorul cuprins:
  "a) sa indeplineasca sarcinile primite din partea organizatiei gazda;
  ...............................................................................................
  c) sa participe la cursurile de instruire organizate, initiate sau propuse de organizatia
  gazda."

  10. Articolul 14 va avea urmatorul cuprins:
  "Art. 14. - Denuntarea unilaterala a contractului de voluntariat are loc din initiativa
  voluntarului sau a organizatiei gazda, cu un preaviz de 15 zile, fara obligatia prezentarii
  motivelor."

  Bucuresti, 22 august 2002.

   Acum este: Vin 3 Apr 2020 - 7:40