Cultura pentru toti

Pentru toti cei interesati de nivelul de cultura al romanilor


  Regulament de Ordine Interioara - Sala Traube (Casa de Cultura a Municipiului) Medias

  Maier
  Maier
  Admin

  Numarul mesajelor : 913
  Data de inscriere : 06/02/2009
  Varsta : 71
  Localizare : Ashkelon,Israel

  Regulament de Ordine Interioara - Sala Traube (Casa de Cultura a Municipiului) Medias Empty Regulament de Ordine Interioara - Sala Traube (Casa de Cultura a Municipiului) Medias

  Mesaj  Maier la data de Dum 8 Noi 2009 - 12:51

  CUPRINS


  Capitolul I – Dispoziţii generale
  Capitolul II – Drepturi şi obligaţii
  Capitolul III – Organizarea timpului de lucru
  Capitolul IV – Recompense şi sancţiuni
  Capitolul V – Protecţia muncii
  Capitolul VI – Reglementări pentru beneficiari
  Capitolul VII – Dispoziţii final

  Capitolul I – Dispoziţii generale

  Art. 1. Persoanele încadrate în muncă, în raport cu atribuţiile ce le revin, potrivit contractului lor de muncă, au obligaţia de a respecta cu stricteţe regulile de disciplină stabilite în unitatea în care lucrează, contribuind la instaurarea unui climat corespunzător pentru o bună desfăşurare a activităţii.

  Art.2. Prezentul Regulament de Ordine Interioară s-a întocmit în conformitate cu dispoziţiile Codului Muncii - Legea nr. 53/2003 şi ale Contractului colectiv de muncă.

  Art.3. Sala Traube Mediaş se află în administrarea Direcţiei Municipale pentru Cultură, Sport, Turism şi Tineret, conform HCL. 315/2007 şi va fi folosită în interes public. Sala Traube este situată în Mediaş, P-ta Regele Ferdinand I nr. 16, înscrisă în CF nr. 10579, nr. top 92/2/II, compusă din vestiare, birouri, grupuri sanitare, depozite, centrală termică, holuri acces şi teren aferent construcţiei, în cota indiviză de 57,72% din 2674mp.

  Art.4. Regulile din prezentul Regulament de Ordine Interioară se aplică tuturor angajaţilor Sălii Traube precum şi persoanelor care participă la manifestările culturale sau de altă natură găzduite de instituţie.

  De asemenea, personalul trebuie să se conformeze deciziilor conducerii, a notelor de serviciu emise în aplicarea prezentului regulament, precum şi a dispoziţiilor cuprinzând reglementări generale, dar care nu privesc ordinea interioară.

  Capitolul II – Drepturi şi obligaţii

  Art.5. Salariaţii au următoarele drepturi:


  a) să li se asigure un loc de muncă potrivit aptitudinilor, pregătirii profesionale, precum şi nevoilor instituţiei;
  b) să li se remunereze munca prestată cu o durată de 8 ore pe zi, 40 de ore săptămânal;
  c) repausul săptămânal se acordă de regulă sâmbăta şi duminica, iar în cazul în care specificul activităţii impune desfăşurarea muncii în zilele de sâmbătă şi/sau duminică, se vor acorda zile de repaus din săptămână, cu condiţia ca cel puţin o dată la două luni fiecărei persoane să i se acorde zilele legale de repaus sâmbăta şi duminica;
  d) să li se asigure stabilitatea în muncă, contractul de muncă neputând să înceteze sau să fie modificat decât în cazurile prevăzute de lege;
  e) să beneficieze de condiţiile create prin reglementările în vigoare, inclusiv de concedii de studii, pentru perfecţionarea pregătirii profesionale şi a nivelului general de cunoaştere în raport cu dezvoltarea ştiinţei şi tehnicii şi cu cerinţele de la locul de muncă;
  f) să li se asigure repaus săptămânal şi concediul de odihnă anual, plătit, precum şi zile suplimentare de concediu în conformitate cu contractul de muncă;
  g) să beneficieze de condiţii corespunzătoare de muncă, de protecţie a muncii, de asistenţă medicală gratuită, de indemnizaţii de asigurări sociale, în caz de pierdere temporară a capacităţii de muncă;
  h) să se adreseze organelor superioare, celor de jurisdicţie sau oricărui alt organ competent, ori de câte ori consideră că au fost prejudiciaţi în drepturile lor, după urmarea procedurilor prealabile prevăzute în Contractul colectiv de muncă şi legislaţia în vigoare.

  Art.6. Salariaţii au următoarele obligaţii:


  a) respectarea programului de lucru, semnarea zilnică de fiecare angajat în parte a condicii de prezenţă atât la intrare, cât şi la ieşirea din instituţie;
  b) executarea promptă a obligaţiilor de serviciu ce le revin;
  c) folosirea integrală şi cu maximum de eficienţă a timpului de muncă pentru îndeplinirea obligaţiilor de serviciu;
  d) folosirea instalaţiilor încredinţate, la parametrii de funcţionare prevăzuţi în documentaţia tehnică şi în condiţii de deplină siguranţă;
  e) folosirea cu maximă eficienţă a resurselor energetice;
  f) luarea măsurilor necesare pentru păstrarea şi administrarea bunurilor;
  g) cunoaşterea şi respectarea normelor de protecţie a muncii şi a acelora privind folosirea echipamentelor de protecţie şi de lucru, de prevenire a incendiilor sau a oricăror altor situaţii, care ar putea pune în pericol clădirile, instalaţiile instituţiei sau viaţa, integritatea corporală sau sănătatea unor persoane;
  h) informarea imediată a şefului ierarhic superior despre existenţa unor nereguli, abateri, greutăţi si propunerea de măsuri în raport cu posibilităţile pe care le au pentru prevenirea şi rezolvarea unor asemenea situaţii;
  i) evitarea lăsării fără supraveghere, în timpul programului de lucru a instalaţiilor în funcţiune;
  j) păstrarea, dezvoltarea şi apărarea bunurilor înregistrate, gospodărirea judicioasă a acestora;
  k) respectarea regulilor de acces în locurile de muncă unde intrarea este permisă numai în anumite condiţii;
  l) comportarea corectă în cadrul relaţiilor de muncă;
  m) menţinerea ordinei, disciplinei şi curăţeniei la locul de muncă;
  n) să cunoască dispoziţiile legale în vigoare, precum şi orice alte dispoziţii cu caracter normativ, referitoare la munca pe care o fac, şi să se conformeze acestora;
  o) încălcarea legii, prin necunoaşterea ei, nu poate scuti pe nimeni de răspunderea faţă de lege;
  p) să răspundă la solicitările conducerii D.M.C.S.T.T. în cazul unor activităţi excepţionale, să participe la toate acţiunile care se desfăşoară în instituţie;
  r) să se ocupe de păstrarea bunurilor, să pună în ordine, la părăsirea serviciului, materialele şi obiectele folosite, îngrijindu-se de închiderea birourilor, dulapurilor, încăperilor în care au lucrat, închiderea geamurilor, a surselor de apă, a surselor de încălzire electrică şi cu gaz din aceste încăperi;
  s) personalul unităţii este obligat să respecte cu stricteţe ordinea şi disciplina la locul de muncă, să aplice strict normele şi instrucţiunile referitoare la desfăşurarea muncii, să-şi îndeplinească cu simţ de răspundere sarcinile de serviciu.

  Art.7. Salariaţilor le este interzis:


  a) prezentarea la serviciu într-o ţinută sau stare fizică indecentă, introducerea sau consumarea băuturilor alcoolice în incinta instituţiei, atitudinea jignitoare faţă de colegii de muncă sau faţă de alte persoane;
  b) executarea de lucrări străine de interesele instituţiei, precum şi a celor de interes personal;
  c) săvârşirea de fapte ce ar putea pune în pericol siguranţa instituţiei, a altor persoane încadrate în muncă sau a propriei persoane; săvârşirea de fapte care sunt contrare normelor de etică şi deontologie profesională;
  d) scoaterea din incinta instituţiei a oricăror bunuri fără forme de ieşire eliberate de cei în drept;
  e) fumatul sau introducerea de ţigări, chibrituri, brichete, materiale ori produse care ar putea provoca incendii sau explozii.
  f) se interzice salariaţilor să doarmă în incinta Sălii sau să rămână în acest spaţiu în afara programului de lucru.

  Capitolul III - Organizarea timpului de lucru

  Art.8. Organizarea timpului de lucru:


  a) ora începerii şi terminării programului de lucru se stabileşte de către conducerea D.M.C.S.T.T., ţinându-se seama de activităţile şi acţiunile desfăşurate în cadrul Sălii Traube.
  b) personalul angajat lucrează zilnic 8 ore în cadrul programului de lucru, cuprins între orele 7.00 – 15.00, respectiv 14.00 – 22.00; În cazul în care personalul va fi antrenat în activitate şi în zilele de sâmbătă şi/sau duminică, atunci când au loc diferite manifestări culturale sau alte acţiuni organizate şi/sau aprobate de Director, pe bază de convocator, orele suplimentare vor fi compensate cu zile libere în următoarele 30 de zile după efectuarea acestora.(sau pot fi plătite doar cu aprobarea primarului).
  c) în cursul programului de lucru se acorda o pauză de masă , care se include în durata timpului de lucru şi a cărei durată este stabilită prin contractul colectiv de muncă. Pentru personalul din schimbul I în intervalul orar 12:00 – 12.30, iar pentru schimbul II în intervalul orar 19.00 – 19.30.
  d) plecarea din unitate în timpul programului de lucru al salariaţilor în interes de serviciu sau în interes personal se face pe baza biletelor de învoire semnate de Director; absenţele în timpul orelor de muncă trebuie să facă obiectul unor autorizări prealabile din partea superiorului ierarhic.
  e) salariaţii sunt obligaţi să respecte toate prevederile şi beneficiază de toate drepturile prevăzute în Contractul colectiv de muncă.

   Acum este: Lun 25 Mai 2020 - 1:43